Wpływ inflacji na Twój portfelInflacja jest jednym z największych zagrożeń dla portfela inwestycyjnego. Inflacja polega na wzroście kosztów towarów i usług, co sprawia, że kupno tych samych rzeczy kosztuje więcej niż wcześniej. W rezultacie Twoje pieniądze nie są już tak wydajne jak kiedyś. Wartość inwestycji również spada wraz ze wzrostem inflacji, ponieważ realna wartość gotówki lub aktywów, które można zamienić na gotówkę, jest pomniejszana przez inflację, ponieważ ich siła nabywcza maleje z czasem. Jeśli nie podejmiemy działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom inflacji w naszym portfelu, z czasem straci on na wartości. Na szczęście istnieją kroki, które można podjąć, aby zabezpieczyć się przed inflacją, a nawet powiększyć swoje aktywa szybciej niż gdybyśmy nie robili nic w tym kierunku.

Oto kilka sposobów radzenia sobie z tym ryzykiem:

Ocenić obecne ryzyko i poziom tolerancji dla swojego portfela

Jeżeli nie jesteś pewien, na jak duże ryzyko narażony jest Twój portfel lub nie wiesz, jaki jest Twój poziom tolerancji na ryzyko, to jest to pierwszy krok, który musisz wykonać. Przy zarządzaniu ryzykiem inflacji ważne jest zrozumienie poziomu ryzyka związanego z aktualnym portfelem. Można to zrobić, sporządzając listę wszystkich aktywów wchodzących w skład portfela, a następnie zapisując ich średni ważony termin zapadalności, czyli czas, po jakim te aktywa mogą zostać ponownie ulokowane lub sprzedane, a pieniądze znów będą dostępne.

Dywersyfikacja

Dywersyfikacja jest najważniejszą strategią zarządzania ryzykiem inflacji w portfelu. Dywersyfikacja to po prostu rozłożenie pieniędzy na różne rodzaje inwestycji w celu zminimalizowania ryzyka poprzez nie wkładanie wszystkich jajek do jednego koszyka. Aby przeciwdziałać skutkom inflacji w portfelu, należy upewnić się, że inwestycje są ogólnie bezpieczne, a jednocześnie charakteryzują się wysoką oczekiwaną stopą zwrotu. Niektóre aktywa, takie jak gotówka, obligacje czy złoto, są mało ryzykowne, ale mają też niskie oczekiwane stopy zwrotu. Inne inwestycje, takie jak akcje, są obarczone wysokim ryzykiem, ale mają też wysokie oczekiwane stopy zwrotu. Celem użytkownika powinno być dobranie odpowiedniej kombinacji obu rodzajów inwestycji.

Exchange-traded funds (fundusze giełdowe)

Fundusze inwestycyjne typu ETF (Exchange-traded funds) są podobne do funduszy wzajemnych, ale obraca się nimi na giełdzie, tak jak akcjami. Można je wykorzystywać do inwestowania we wszystkie rodzaje aktywów, takie jak obligacje, towary czy akcje. Cena funduszu ETF zmienia się w ciągu dnia wraz z wahaniami rynku, a wartość aktywów, które posiada fundusz, może zmieniać się w czasie. Oznacza to, że możesz stracić pieniądze, jeśli kupisz ETF, gdy cena jest wysoka, a następnie sprzedasz go po niskiej cenie, jeśli rynek będzie działał na Twoją niekorzyść. Ogólnie rzecz biorąc, stopy zwrotu z ETF są podobne do stóp zwrotu z aktywów, które ETF posiada, choć mogą nie być dokładnie takie same. Ponadto ryzyko związane z ETF jest podobne do ryzyka związanego z rodzajami aktywów, które ETF posiada.

Inwestuj w aktywa wzrostowe

Inwestowanie w aktywa wzrostowe to najlepszy sposób na walkę z inflacją. Prawdą jest, że oczekiwany zwrot z aktywów wzrostowych jest często niższy niż oczekiwany zwrot z aktywów o niskim ryzyku, jednak stopa zwrotu z aktywów o niskim ryzyku jest często obniżana przez inflację. Dlatego też aktywa wzrostowe są zdecydowanie najlepszym sposobem na walkę z inflacją w portfelu. Niektóre rodzaje aktywów wzrostowych, w które można inwestować, to akcje, nieruchomości i towary. Są one wprawdzie bardziej ryzykowne niż aktywa o niskim ryzyku, takie jak gotówka, obligacje czy złoto, ale mają wyższą oczekiwaną stopę zwrotu. Dlatego też tego typu inwestycje można wykorzystać do przeciwdziałania skutkom inflacji w portfelu.

Inflacja jest jednym z największych zagrożeń dla portfela inwestycyjnego. Najlepszą strategią radzenia sobie z tym ryzykiem jest inwestowanie w aktywa wzrostowe, takie jak akcje. Dzięki starannemu planowaniu można chronić swój majątek i utrzymać jego wzrost nawet w obliczu rosnącej inflacji. Dla tych, którzy obawiają się inflacji, poniższe wskazówki pomogą zaplanować jej uwzględnienie w portfelu inwestycyjnym.